หนังสือรับรองราคาประเมิน (Value Certificate)ความแตกต่างระหว่าง