หลักสูตรประเมินราคา


หลักสูตร PA101 ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการสินเชื่อ (Fundamental of Valuation for Banking)

1. เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของงานประเมินราคาหลักประกันเพื่อการสินเชื่อของสถาบันการเงิน ตามระเบียบของตลาดเงิน โดยการการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของ สมาคมนักประเมินอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน เข้าสู่การเป็นนักลงทุนอสังหา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ทำความรู้จักกับแนวความคิดของการคัดเลือกของถูกและดี สำหรับนักลงทุนเพื่อการทำกำไร

รายละเอียดเพิ่มเติม >>หลักสูตร PA201 ประเมินราคาทรัพย์สินภาคสนาม

หลักสูตรประเมินราคาต่อยอดจาก PA101 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานหน้างาน รู้จริงทำจริง เรียนเพื่อทำเป็น นำไปปฏิบัติเองได้ จนถึงระดับเจาะลึกเพื่อเข้าสู่อาชีพเป็นผู้ประเมินราคาอย่างแท้จริง เรียนรู้และฝึกทักษะเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องทรัพย์สินกับที่ตั้งเอกสารสิทธิ์ ลดความเสี่ยงผิดแปลง ผิดหลัง อาคารคร่อมรุกล้ำ สารพรรณปัญหาที่ผู้อยู่ในอาชีพอสังหาเจอกันมานักต่อนัก แก้ปัญหา ได้อย่างมั่นใจ ถ้าเดินตามสูตรของโปรสเปค เรียนรู้วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เหมาะสมกับประเภททรัพย์สินสามารถทำรายการวิเคราะห์หามูลค่าออกมาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>