การประเมินมูลค่าแบรนด์ร้านอาหาร
การประเมินมูลค่าศูนย์บริการรถยนต์
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการตั้งเป็นทุนประกันวินาศภัยของสำนักงาน คปภ
ประเมินราคาหุ้นหรือประเมินราคากิจการ เพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุนหรือการนำเข้าเป็นหลักประกัน
ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการบันทึกบัญชีหรือปรับปรุงบัญชี
ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์
ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์
ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ประเมินราคาทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์สินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน