ประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน

หน้าแรก    ประเมินราคากิจการเพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุน

ประเมินราคาหุ้นหรือประเมินราคากิจการ เพื่อการเข้าซื้อหรือการร่วมทุนหรือการนำเข้าเป็นหลักประกัน

การประเมินราคากิจการเป็นส่วนหนึ่งของการทำDue Diligence 
เมื่อต้องมีการควบรวมกิจการ(Merger)หรือการเข้าครอบงำกิจการ(Take Over)และอีกส่วนหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินราคากิจการภายใต้ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พศ.2558 ซึ่งกิจการเป็นหนึ่งในหลักประกันที่สามารถนำเข้าเป็นหลักประกันสินเชื่อได้ 

การประเมินราคากิจการมองได้ 2 แนวทางคือแนวทางแรกมองในแง่องค์ประกอบของทรัพย์สินภายในกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินที่มีตัวตนจับต้องได้(Tangible Assets)กับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน(Intangible Asset) เมื่อเราสามารถแตกแยกย่อยทรัพย์สินทุกประเภทของกิจการออกมาได้โดยไม่มีตกหล่นแล้ว ก็สามารถที่จะประเมินราคาแยกออกเป็นแต่ละประเภทได้อย่างไม่ยาก ตัวอย่างเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ใช้ในการผลิต คุรุภัณฑ์ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้าระหว่างส่งมอบ ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สถานะเงินสดต่างๆ ซึ่งทรัพย์แต่ละประเภทก็ต้องการวิธีการประเมินที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เช่น เครื่องหมายการค้า ตรายี่ห้อสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา สัมปทาน ประทานบัตร ซอฟท์แวร์ ความลับทางการค้า กระบวนการผลิต ข้อมูลฐานลูกค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลิขสิทธิ์ เป็นต้น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาร่วมทำงานกับผู้ประเมินหลักระดับชั้นวุฒิเพื่อให้ตรงตามลักษณะพิเศษของทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด ซึ่งวิธีนี้เราเรียกว่า การปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินในกิจการบางรายการที่เราสนใจ หรือ Adjusted Book Value 

อีกแนวทางหนึ่งที่ทำกัน คือการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีรายได้ ซึ่งสามารถวัดได้จากมูลค่าหุ้นตามราคาพาร์และความสามารถในการทำกำไรต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานย้อนหลังและมองคาดการณ์ไปในอนาคตอีกระยะหนึ่ง ซึ่งก็จะสามารถคำนวณหามูลค่ากิจการได้ออกมาเป็นอีกตัวเลขหนึ่งเช่นกัน 

ซึ่งเมื่อนำผลลัพท์จากทั้งสองแนวทางนี้มาเปรียบเทียบกันก็อาจจะพบว่าวิธีคำนวณจากทรัพย์สินมีมูลค่าที่ต่ำกว่าวิธีคำนวณรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนที่แตกต่างกันนี้ก็จะบันทึกบัญชีเป็น ค่าความนิยม หรือ Goodwill นั่นเอง 

 

ติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม โปรสเปค 089-230-1694 Mail: prospec@prospec.co.th

บทความอื่นๆ
เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี
เพื่อการอายัดทรัพย์บังคับคดี
คลีนิคประเมินราคา
คลีนิคประเมินราคา
ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
FAQ คำถามที่พบบ่อย
FAQ คำถามที่พบบ่อย
FAQ คำถามที่พบบ่อย...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด