วัตถุประสงค์สาธารณะ

หน้าแรก    วัตถุประสงค์สาธารณะ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดเงิน ตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อค านวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน เพื่อเป็นหลักประกันการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน เพื่อกรณีการซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีกรณีมีการ ตีราคาสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีจากราคาทุนเป็นราคาตลาด และการประเมินมูลค่าหลักประกัน ที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลอดจนการประเมินมูลค่าหลักประกันที่ใช้ในการ ค านวณเงินส ารองส าหรับลูกหนี้จัดชั้นของสถาบันการเงิน

บทความอื่นๆ
หนังสือรับรองราคาประเมิน
หนังสือรับรองราคาประเมิน
การวางแผนภาษีทรัพย์สิน
การวางแผนภาษีทรัพย์สิน
เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต...
ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง
ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง
สำหรับลูกค้าผู้ ขอสินเชื่อ เพื่อพัฒนาโครงการหรือการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน งวดตามเนื้องาน อ้างอิงจา...
วางแผนจัดการภาษีทรัพย์สิน
วางแผนจัดการภาษีทรัพย์สิน
วางแผนภาษีทรัพย์สิน เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม ...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด