รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป

หน้าแรก    รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป

enlightened รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป 

เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย
          หนังสือแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท)

1.วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
      1.1 การมอบหมายงาน
      1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
      1.3 วันที่สำรวจเเละประเมินมูลค่ารัพย์สิน
      1.4 ลักษณะทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า

2.ที่ตั้งทรัพย์สิน
      2.1 ที่ตั้งทรัพย์สิน
      2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน
      2.3 สิทธิการเข้าออกตามกฎหมาย
      2.4 ลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงเเละสภาพเเวดล้อม

3.รายละเอียดอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      3.1 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
      3.2 ราคาที่ดินตามราคาประเมินราชการ
      3.3 รายการสำรวจที่ดิน
      3.4 ลักษณะเฉพาะของที่ดิน
      3.5 ระบบสาธารณูปโภค

4.รายละเอียดอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      4.1 รายการอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      4.2 รายการสำรวจอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      4.3 รายละเอียดเเละสิ่งปลูกสร้าง

5.รายละเอียดอาคารเเละสิ่งปลูกสร้าง
      5.1 ข้อกำหนดผังเมือง
      5.2 กฎหมายการควบคุมอาคาร
      5.3 การเวนคืน
      5.4 การถูกรอนสิทธิ์

      5.5 ข้อกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบ
      5.6 โครงการพัฒนาของรัฐ (ถ้ามี)

6.การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
      6.1 ข้อดีเเละข้อด้อยของทรัพย์สิน
      6.2 การใช้ประโยชน์สูงสุดเเละดีที่สุด
      6.3 ความเห็นเเละข้อสังเกตุพิเศษ (ถ้ามี)

7.การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     7.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     7.2 เงื่อนไขเเละข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     7.3 สมมติฐานพิเศษเพิ่มเติม
     7.4 วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เลือกไว้
     7.5 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน

ภาคผนวก แนบท้ายรายงานประกอบด้วย
     ก.วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ข.หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ค.เงื่อนไขเเละข้อจำกัดทั่วไป ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ง.แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สิน
     จ.ผังรูปแปลงที่ดิน
     ฉ.ภาพถ่ายทรัพย์สิน
     ช.สำเนาเอกสารสิทธิ์
     ซ.ผังแปลนอาคาร


 


สนใจ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป Click
บทความอื่นๆ
บริการขอทราบค่าธรรมเนียมการโอน
ประเมินราคาทรัพย์สินขายแยกส่วน
ทรัพย์สินต่างๆที่ได้มีการติดตั้งใช้งานในสายการผลิตหรือบริการนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึง ณ ปัจจุบั...
ประเมินราคาเพื่อการนำไปเป็นพยานศาล
บริการประเมินราคาเพื่อนำไปใช้เป็นพยานศาล บ่อยครั้งที่ ความต้องการใช้งานในการนำมูลค่าทรัพย์สินไปอ้างอ...
ข้อกฎหมายประเมินราคา
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด