รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

หน้าแรก    รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

enlightened รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย
          หนังสือแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รับรองโดย ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท)

       1.วัตถุประสงค์และที่ตั้งเครื่องจักร
       2.รายละเอียดเครื่องจักร
       3.การประเมินมูลค่าเครื่องจักร

ภาคผนวก แนบท้ายรายงานประกอบด้วย
     ก.วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
      ข.หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ค.เงื่อนไขเเละข้อจำกัดทั่วไป ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
     ง.แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สิน
     จ.ผังที่ตั้งเครื่องจักร
     ฉ.ภาพถ่ายทรัพย์สิน
     ช.สำเนาหนังสือจดทะเบียนเครื่องจักร

 


สนใจ
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาความเชี่ยวชาญพิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรืออาจจะเป็นความชำนาญพิเศษของแรงงานหรือ Skill labour หรืออาจจะเป็นความรู้เฉพาะด...
ประเมินราคาเครื่องจักร
ประเมินราคาเครื่องจักร ...
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา...
ประเมินราคาเพื่อใช้ในการเข้าประมูลขายทอดตลาด
การเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด จำเป็นจะต้องมีราคาตลาดของทรัพย์สิน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการเข้าร่วมป...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด