บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ เเละ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าชมเว็บไซท์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ๊กกี้เเละเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เเจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล

บริการผู้ช่วยสินเชื่อ (2 in 1) สำหรับ Non Bank โดยกลุ่มบริษัทโปรสเปค

หน้าแรก    บริการผู้ช่วยสินเชื่อ (2 in 1) สำหรับ Non Bank โดยกลุ่มบริษัทโปรสเปค


 

การให้บริการสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็จะมีอัตราการแข่งขันที่สูงทั้งการให้บริการภายในและตลาดภายนอก การให้บริการของสถาบัน non Bank  ก็มีความจำเป็นต้องแข่งขันในการที่สินเชื่อจะทำงานได้ในหลายๆฟังก์ชัน ในคนคนเดียวในเวลาอันจำกัดที่ลูกค้าสมาชิกมีความรีบร้อน ดังนั้น บริการผู้ช่วยสินเชื่อ ในด้านของการประเมินราคาทรัพย์สินและการจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ของกลุ่ม Prospec จึงสามารถตอบโจทย์นี้ได้ จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีเวลาในการประสานงานให้บริการอำนวยสินเชื่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม โดยบริษัท โปรเจอรัล จำกัด 

 
บริการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม   คือ บริการการเป็นตัวแทนให้กับสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อกับลูกค้าทั่วไปในขั้นตอนของการไปจดทะเบียนจำนองหรือไถ่ถอนหรือซื้อขายที่สำนักงานที่ดินจนกระทั่งนิติกรรมเสร็จสามารถส่งมอบเช็คให้กับลูกค้าผู้กู้ ณ ที่สำนักงานที่ดินได้
 
ขอบเขตการเนื้องานนิติกรรม   เนื้องานของการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจะมีเนื้องานและค่าบริการผันแปรไปตามจำนวนและขอบเขตความซับซ้อนของงานโดยพิจารณาออกเป็น  2 รูปแบบ ตามลักษณะของจำนวนรายการจดทะเบียนดังนี้
 1. จำนวนรายการจดทะเบียน  พิจารณาจากรายการจดทะเบียนใน 1 ครั้งจะมีรายการจดจำนองเป็นพื้นฐานอย่างเดียว  หรือจะมีรายการจดทะเบียนอย่างอื่นก่อน เช่น จดทะเบียนขาย ไถ่ถอนจำนอง จดภาระจำยอม แล้วจึงมาจดจำนองเป็นรายการสุดท้าย
 2. จำนวนของผู้กู้(ผู้จำนอง)   พิจารณาถึงจำนวนผู้กู้หรือผู้จำนองถ้าเป็น 1 คนจะถือว่าเป็นรายการปกติถ้าเป็น 2 คนขึ้นไปจะเป็นส่วนเพิ่ม 
 3. ประเภทผู้จำนอง   หากเป็นบุคคลธรรมดาจะถือว่าเป็นเคสปกติแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดที่มีกรรมการ  จะถือว่ามีความซับซ้อนขึ้น
 4. เงื่อนไขพิเศษประกอบนิติกรรม     พิจารณาจาก เงื่อนไขพิเศษในการทำนิติกรรมตัวอย่างเช่น  การยินยอมของคู่สมรส  การจดภาระจำยอม  เป็น Option เพิ่มพิเศษ 
 5. ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถแบ่งตามระยะทางใกล้ไกลนับจากที่ตั้งสำนักงานของบริษัทโปรสเปค สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 โซนดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตการเตรียมเอกสารเพื่อการนิติกรรม ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ตามลักษณะของการเตรียมเอกสารได้ดังนี้

 
แบบที่ 1  ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร
 • เริ่มต้นจากลูกค้าลงปฏิทินนัดหมายการทำนิติกรรมเอาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
 • เมื่อจัดเตรียมเอกสาร จัดส่งเป็นไฟล์สแกนเพื่อให้บริษัทได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง
 • ลูกค้าเลือกที่จะส่งเอกสารต้นฉบับมายังสำนักงานของบริษัทหรือส่งไปที่สำนักงานที่ดินในเวลาเช้าของวันนัดหมาย
 • บริษัทแจ้งผลการจดทะเบียนแล้วเสร็จ หรือมีปัญหาหรือแจ้งเลื่อน 
 • รายงานผลภายในวันถัดไปพร้อมส่งเอกสาร
 
แบบที่ 2 บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร
 • เริ่มต้นจากลูกค้าลงปฏิทินนัดหมายการทำนิติกรรมเอาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
 • ลูกค้าส่งรายละเอียดหลักประกันและเงื่อนไขการทำนิติกรรมให้บริษัท
 • บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร 2 รายการได้แก่  หนังสือมอบอํานาจ  และใบคำขอจดทะเบียน  เมื่อเสร็จแล้วส่งเป็นไฟล์ให้ลูกค้า print Out แล้วลงนามขาผู้มอบอำนาจไว้ 
 • ลูกค้าเลือกที่จะส่งเอกสารต้นฉบับมายังสำนักงานของบริษัทหรือส่งไปที่สำนักงานที่ดินในเวลาเช้าของวันนัดหมาย
 • บริษัทแจ้งผลการจดทะเบียนแล้วเสร็จ หรือมีปัญหาหรือแจ้งเลื่อน 
 • รายงานผลภายในวันถัดไปพร้อมส่งเอกสาร
 
เอกสารประกอบการเตรียมการนิติกรรม  ในการมอบหมายงานให้ลูกค้าเตรียมเอกสารให้บริษัทดังนี้
 • รายละเอียดของผู้กู้  เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรสถ้ามี
 • รายละเอียดหลักประกัน  เช่น เอกสารสิทธิ์โฉนด 
 • เงื่อนไขเศษการทำนิติกรรม  ที่สรุปไว้ในใบอนุมัติการกู้
 • รายงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกัน

ค่าบริการจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

เงื่อนไขการให้บริการ  ลูกค้าแจ้งใช้บริการโดยผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทซึ่งจะมีการติดตั้งให้ไว้ ณ ที่ทำการของลูกค้า ซึ่งจะทำการติดตั้งและอบรมการใช้งานในภายหลัง

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด 
 
บริการประเมินราคาทรัพย์สินหรือประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามมาตรฐานการประเมินราคาตามวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและ Non Bank โดยมีขอบเขตเนื้องานที่สำคัญผู้ประเมินจะรับรองให้ในรายงาน มีดังนี้
 
 1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์สำนักงานที่ดิน  เพื่อทราบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ฉบับผู้ถือและฉบับต้นขั้วที่สำนักงานที่ดินมีความถูกต้องตรงกัน
 2. ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน  เพื่อทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินมีความถูกต้องรับรองได้หรือไม่ตลอดจนอาคารในที่ดินสร้างอยู่ในขอบเขตของที่ดินแปลงหลักประกันไม่มีสวนรุกล้ำคร่อม หรือผิดแปลง
 3. ตรวจสอบภาระผูกพันและการรอนสิทธิ์   โดยการตรวจสอบจาก
  -สาระบบสำนักงานที่ดิน เช่น ภาระจำยอม  ภาระเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน  เป็นต้น 
  -การตรวจสอบตามสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  เช่น ที่ดินถูกใช้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงใน  การครอบครองโดยการบุกรุก  เป็นต้น
 4. ตรวจสอบสิทธิการใช้ทางเข้าออก   ตรวจสอบทางเข้าออกที่ดินเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ทางด้านกฎหมาย เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ทางภายในโครงการจัดสรร หรือทางส่วนบุคคลที่ได้รับการจดภาระจำยอมแล้วหรือจะต้องเสนอให้มีการจดภาระจำยอมเพิ่มเติม เป็นต้น
 5. ตรวจสอบสภาพอาคารหลักประกัน  ได้แก่ การรับรองประเภทอาคารโครงสร้างอาคารจำนวนชั้นจำนวนห้อง จำนวนเนื้อที่รวม  อายุอาคาร บ้านเลขที่ตามป้ายที่ติดไว้ในสถานที่
 6. รายงานกรรมสิทธิ์อาคาร  ลำดับแรกจะทำการสัมภาษณ์ลูกค้า ในการได้มาซึ่งอาคาร เป็นหลัก แล้วจึงขอตรวจสอบตามเอกสารของลูกค้าตามประเภทการได้มา เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย  สัญญาขาย สัญญาให้ หรือใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีเอกสารยืนยันการได้มา ก็จะอ้างอิงตามคำรับรองของลูกค้า
 7. ราคาประเมินอาคาร  จะทำการรับรองราคาประเมินอาคารตามสภาพวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ (RCN)หักด้วยค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงตามจำนวนปีของอายุอาคาร เหลือเป็นราคาต้นทุนทดแทนใหม่คงเหลือสุทธิ (DRC)
 8. ข้อมูลตลาด   ในรายงานประเมินจะระบุข้อมูลเปรียบเทียบตลาด 1 ชุดข้อมูลซึ่งมีประมาณ 3-4 ข้อมูล แล้วแต่เกณฑ์การสรุปราคา  กรณีที่ทรัพย์หลักประกันสรุปราคาโดยวิธีต้นทุนข้อมูลเปรียบเทียบตลาดจะเป็นชุดข้อมูลของที่ดินเปล่า  ในขณะที่ถ้าสรุปโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด ก็จะนำเสนอชุดข้อมูลเป็นข้อมูลเสนอขายที่ดินพร้อมอาคาร
 9. การสรุปราคาประเมิน  ราคาที่ประเมินให้จะแสดงที่มาของวิธีการประเมินราคาอย่างน้อย 2 วิธีตามมาตรฐานวิชาชีพทั่วไป  ยกเว้นถ้าต้องสรุปด้วยวิธีต้นทุนจำเป็นต้องแสดงวิธีต้นทุนวิธีเดียว
 10. การรับรองรายงานประเมิน   จะมีการรับรองรายงานประเมินและราคาประเมินโดยผู้ประเมินหลักตามลำดับชั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมวิชาชีพทั้งสองสมาคม ใน 3 ลำดับชั้นเช่น ทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยรายย่อยไม่เกิน 20 ลบ.รับรองโดยประเมินหลักชั้นวิสามัญ  โรงงานหรืออพาร์ทเม้นท์ใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมไม่เกิน 300 ลบ.รับรองโดยผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ นอกเหนือจากนี้รับรองโดยผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เป็นต้น  ในการรับรองรายงานทุกครั้งจะมีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบพร้อมประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการประเมินราคาทรัพย์สิน
  


 

หมายเหตุค่าเดินทาง   อัตราค่าบริการตามตารางจะให้บริการเป็นราคาปกติในเขตรัศมี 30 กิโลเมตร จากจุดบริการตามที่ตั้งสาขาของโปรสเปค  ณจุดที่ใกล้ที่สุดกับที่ตั้งหลักประกันของลูกค้าโดยใช้การคำนวณระยะทางจากแผนที่ google จากจุดบริการไปยังตำบลที่ตั้งทรัพย์สินแล้วนำระยะทางเป็นกิโลเมตร คำนวณไปกลับ  หักด้วยระยะทาง 30 กิโลเมตรไปกลับเช่นกัน เมื่อได้ระยะทางสุทธิแล้ว  คูณด้วยอัตราค่าเดินทางกิโลเมตรละ   5 บาท
  
ตัวอย่างเช่น   ระยะทางคำนวณได้จาก google map  จากจุดบริการโปรสเปค ไปถึงตำบลที่ตั้งทรัพย์สิน คิดเป็น  150 กิโลเมตร  ไปกลับเท่ากับ 300 กิโลเมตร  กิโลเมตรหักลบระยะบริการฟรี 30 กิโลเมตร ไปกลับเท่ากับ 60 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นค่าเดินทางจะเท่ากับ 300 ลบด้วย 60  = 240  กม คูณด้วย กม. ละ 5 บาท ฉะนั้นจึงเป็นค่าเดินทาง 1,200 บาท บวกเพิ่มเข้าไปในค่าบริการ
 

 


สนใจ
บริการผู้ช่วยสินเชื่อ (2 in 1) สำหรับ Non Bank โดยกลุ่มบริษัทโปรสเปค Click
บทความอื่นๆ
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา มีการทำกันมากขึ้นและแพร่หลาย มีหน่วยงานราชการรองรับและส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิ์คว...
ประเมินราคาเพื่อการเวนคืนสำหรับองค์กรธุรกิจและภาครัฐ
เป็นการประเมินราคาให้กับ หน่วยงานรัฐ หรือ ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพลังงาน ที่ได้สัมปทาน จากหน...
ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
บริการเสริมสำหรับการประเมินราคาทรัพย์สิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินแล้ว ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตำแหน่งที่ดินขอ...
รังวัดสอบเขตที่ดิน
เป็นบริการเสริม ที่มากับการประเมินราคา ตามขั้นตอนก่อนที่จะมีการประเมินราคา เราก็จะทำการ Inspect ใน ร...
PROSPEC APPRAISAL
แอพพลิเคชั่นช่วยติดตามสอบถามงานและส่งงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินสำหรับลูกค้าของเรา
ดาวน์โหลด ฟรี
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด